Space Center Houston celebrates Apollo 11

July 21st, 2019

FOX 26 reporter Maria Salazar